Czym jest i na czym polega służba BHP?

Czym jest i na czym polega służba BHP?

W każdej firmie liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca. Przede wszystkim bierze przy tym pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, czym jest służba BHP i kto jej podlega. Przeczytaj go koniecznie!

Służba ta ma na celu doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zacznijmy od tego, że na pracodawcy ciąży obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa. Gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników tworzy taką służbę, w sytuacji zaś gdy pracodawca zatrudnia do 100 pracowników wykonywanie zadań służby będzie należało do pracownika zatrudnionego do innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

- zatrudnia do 10 pracowników,

- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Natomiast w przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp

Zgodnie z art. 237 11 Kodeksu pracy właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Otóż pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. Warto wspomnieć także o tym, że zgodnie z paragrafem 1.3 i 4 w/w rozporządzenia pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy, zaś pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl