Jak wygląda funkcjonowanie służby bhp w zakładzie pracy?

Jak wygląda funkcjonowanie służby bhp w zakładzie pracy?

Przede wszystkim służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (służbę bhp) stanowi wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna w zakładzie pracy, której zadaniem jest podejmowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy, jak również doradztwo pracodawcy w tym zakresie. Natomiast podstawę działania służby bhp stanowi art. 23711 K.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw numer 109, pozycja 704 ze zm.), dalej rozporządzenie. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący funkcjonowania służby bhp w zakładzie pracy. Przeczytaj go koniecznie!

Podmioty zobowiązane do tworzenia służby bhp

Zacznijmy od tego, że zgodnie z § 1 rozporządzenia, służbę bhp stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe. Oczywiście liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Ponadto przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę faktyczną liczbę pracowników, nie etatów. Każda służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a jeżeli pracodawca jest jednostką organizacyjną - osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp. Dodatkowo, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 grudnia 2010 roku (sygnatura akt II SA/Wa 1367/10): "(...) Bezpośrednie podporządkowanie służby bhp pracodawcy wydaje się oczywiste, jeżeli analizie poddany zostanie zakres uprawnień służby bhp określony w § 3 rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (...). Wymienione uprawnienia kontrolne oraz informowanie o bieżących zagrożeniach oraz aktualnym stanie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być skutecznie i efektywnie realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy służba bhp nie jest podległa, a co za tym idzie zależna, od kierownictwa średniego szczebla np. osoby kierującej Departamentem Spraw Pracowniczych. "

Powierzenie zadań służby bhp

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, przy czym osoba ta powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia (wymienione w pkt 7 niniejszego opracowania).

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl