Jakie są obowiązki i uprawnienia służby BHP?

Jakie są obowiązki i uprawnienia służby BHP?

Trzeba przyznać, że dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawOczywiście w większych firmach w spełnieniu tej powinności pomaga szefowi tzw. służba bhp. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kto ma obowiązek ją powołać i jak wygląda jej działalność. Przeczytaj go koniecznie!

Czym jest i komu podlega służba bhp?

Zacznijmy od tego, że służba bhp to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otóż w myśl § 1 ustęp 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: „rozporządzenie”), podlega ona bezpośrednio pracodawcy. Natomiast w przypadku pracodawcy, który jest jednostką organizacyjną służba bhp podporządkowana jest bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką bądź też osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp. Chodzi oto, że jednoznaczna konstrukcja tego przepisu sprawia, że przepisy wewnętrzne zakładu pracy nie mogą wprowadzić regulacji, za sprawą której służba bhp podlegałaby osobie niewchodzącej w skład organu zarządzającego.

Kto musi ją powołać…

Przede wszystkim, zgodnie z artykuł 237 § 1 K.p., obowiązek stworzenia służby bhp ciąży na pracodawcy, który zatrudnia powyżej 100 pracowników. Chodzi oto, że w firmie, w której pracuje do 100 osób, zadania służby bhp powinny zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W związku z tym warto tu nadmienić, że w przypadku stwierdzenia zagrożeń zawodowych o powstaniu służby bhp w firmie może zadecydować właściwy inspektor pracy.

…i w jakim składzie?

Warto wspomnieć także o tym, że ustalenie liczby pracowników wchodzących w skład służby bhp leży w gestii pracodawcy, przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia, uciążliwości pracy oraz warunków pracy i związanych z nimi zagrożeń zawodowych (§ 1 ustęp 2 rozporządzenia). Ale należy koniecznie także pamiętać o tym, że- zgodnie z artykułem 237 § 4 Kodeksu Pracy - w przypadku stwierdzenia zagrożeń zawodowych właściwy inspektor pracy może nakazać pracodawcy powiększenie grona pracowników służby bhp. Natomiast w myśl § 4 rozporządzenia, pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl