Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla służb BHP?

Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla służb BHP?

Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Ponadto kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący wymagań kwalifikacyjnych dla służb BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Artykuł 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Zacznijmy od tego, że zgodnie z artykułem 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 20 pracowników może wykonywać zadania służby BHP pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Natomiast pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby BHP: pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników specjalistom spoza zakładu pracy. Ponadto pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników obowiązek tworzy służby BHP, co przez organy kontroli jest rozumiane jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby BHP”. Dodatkowo wykaz stanowisk, na których mogą być zatrudnieni pracownicy służby BHP oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać pracownik zatrudniony na danym stanowisku są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto może być zatrudniony jako pracownik służb BHP?

Otóż w myśl rozporządzenia pracownik służby BHP może być zatrudniony na stanowisku:

- inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

- starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej:
wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, lub ukończone studia podyplomowe.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl