Jakie są zadania i uprawnienia służby BHP?

Jakie są zadania i uprawnienia służby BHP?

Jeżeli chodzi o zarządzanie bhp to będzie nowa norma wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. Przede wszystkim służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a jeżeli jest on jednostką organizacyjną – służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący zadań oraz uprawnień służby bhp. Przeczytaj go koniecznie!

Na jakich stanowiskach są zatrudnieniu pracownicy służby bhp?

Zacznijmy od tego, że pracownicy służby bhp zatrudniani są na stanowiskach:

• starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

• specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

• starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

• inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

• głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są zadania służby bhp?

Przede wszystkim służba bhp ma następujące zadania:

1) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części i nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

8) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl