Jakie są zadania oraz obowiązki służby bhp?

Jakie są zadania oraz obowiązki służby bhp?

Obecnie służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu jej wykonywania. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący zadań oraz obowiązków służby BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa oraz higieny w zakładzie pracy?

Zacznijmy od tego, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest odpowiedzialny pracodawca (art. 207 § 1 k.p.). Chodzi oto, że w ten sposób ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek nie tylko do jednorazowego zapewnienia warunków pozwalających na bezpieczną i higieniczną pracę, ale także dbanie o to, aby warunki te nie pogarszały się wskutek zużycia czy zepsucia maszyn, urządzeń, narzędzi lub środków ochrony. Musisz wiedzieć, że możliwość dopełnienia przez pracodawcę ciążącego na nim obowiązku dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga zapewnienia systematycznych kontroli, np. organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn czy przygotowania pracowników do wykonywania pracy. Ponadto służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobowiązana wykonywać w najszerszym zakresie działania doradcze i kontrolne.

Czym zajmuje się służba BHP?

Przede wszystkim służba bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę. Jednak sprawowanie kontroli stanu bhp w zakładzie powinno być zadaniem służby bhp o charakterze ciągłym. Cały zakres czynności służby bhp został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych aktach prawnych. Obejmuje on działania o charakterze kontrolnym, doradczym, opiniodawczym, uczestnictwa w różnego rodzaju gremiach. Natomiast do podstawowych zadań służby bhp należy zaliczyć:

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl