Kto może pracować w służbie BHP?

Kto może pracować w służbie BHP?

Otóż w każdym zakładzie pracy, w którym zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, musi zostać powołana służba bezpieczeństwa i higieny pracy pełniąca funkcje doradcze i kontrolne. Warto wspomnieć także o tym, że do utworzenia służby bhp zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący zadań służby BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Liczebność służby

Zacznijmy od tego, że liczebność służby uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, a także potencjalnego zagrożenia wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jednak swoboda pracodawcy przy ustalaniu liczby członków komisji jest znacznie ograniczona. A ograniczenie to dotyczy przede wszystkim właścicieli małych i średnich firm. Natomiast pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników zadania należące do kompetencji służby mogą powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawca ma do wyboru: zatrudnienie pracownika w ramach odrębnej umowy o pracę, przekazanie wykonywania tych zadań osobie zatrudnionej w zakładzie przy wykonywaniu innej pracy lub powierzenie zadań specjalistom spoza zakładu. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu polega na zawarciu umowy z firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze w zakresie BHP. Oczywiście może się to odbyć poprzez zawarcie umowy na zarządzanie bezpieczeństwem pracy w danej firmie.

Zagrożenie wypadkiem przy pracy

Warto wspomnieć także o tym, że dodatkowe uprawnienia służba bhp nabywa w razie powstania istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy lub gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy. No cóż, najistotniejsze z tych uprawnień sprowadzają się do możliwości:

• wstrzymania pracy urządzeń technicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników - w skrajnych przypadkach specjaliści służby bhp mogą wnioskować do pracodawcy o wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub oddziale,

• odsunięcia od stanowiska pracy pracownika, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub współpracowników,

• wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o usunięcie istniejących zagrożeń, • występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp.

Poza tym naruszenie przepisów dotyczących służby bhp, jako naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest równoznaczne z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika orzeka właściwy sąd.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl