Służba BHP - jaki jest ich zakres działania?

Służba BHP - jaki jest ich zakres działania?

Obecnie służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na celu doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To na pracodawcy ciąży obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Poniżej znajdziesz krótki poradnik dotyczący tego, jaki jest zakres działania służby BHP.

Katalog działań służby BHP określa § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Do działań tych zaliczymy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Jaki jest jeszcze zakres działań służby BHP?

Biorą oni udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, biorą udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części i nowych inwestycji, i zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa oraz higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji. Ponadto biorą oni udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. Ważne jest także zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych i nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy. Służba BHP bierze udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl