Jakie funkcje pełni służba BHP w zakładzie pracy?

Jakie funkcje pełni służba BHP w zakładzie pracy?

Przede wszystkim służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyspecjalizowaną i wyodrębnioną komórką w zakładzie pracy, której zadaniem jest nie tylko organizowania działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jakie funkcje w zakładzie pracy pełni Służba BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Służba BHP i jej ranga

Zacznijmy od tego, że przepisy r.s.b.h.p. nadały służbie bhp i osobom wykonującym zadania tej służby wysoką rangę. Otóż zarówno jedni, jak i drudzy otrzymali mocne uprawnienia – od kontrolnych, poprzez opiniodawcze (między innymi uprawnienie do występowania do pracodawcy z wnioskiem karanie pracowników, którzy w sposób rażący naruszają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają zagrożenia), do władczych (między innymi niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który wykonuje prace wzbronione). Musisz wiedzieć, że uprawnienia te, mają istotne znaczenie przy kreowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich stron stosunku pracy w danym zakładzie.

Katalog uprawnień służby BHP

Pełen katalog uprawnień służby bhp określa § 3 r.s.b.h.p. stanowiąc, że służba bhp jest uprawniona do:

1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl