Szkolenia BHP dla pracodawcy i pracowników

Szkolenia BHP dla pracodawcy i pracowników

​Za bezpieczeństwo i higienę w pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, ale także pracownicy. Pracodawca koniecznie powinien stworzyć odpowiednie warunki pracy, jak i szkolić pracowników. Dodatkowo zapewnić instruktaż i instrukcje bezpiecznych zachowań. Do podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania szkolenia BHP dla pracowników. To właśnie na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

Szkolenia BHP co ile powinny się odbywać?

Szkolenia BHP dla pracowników powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców. Może się zdarzyć również, że na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne. Uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzieje się to na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika. Głównie w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP dla pracowników związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Szkolenia BHP dla jak często powinny być? Pierwsze okresowe szkolenie BHP dla pracowników powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy. Oczywiście od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Takimi osobami są osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Pozostali pracownicy natomiast w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie BHP dla pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzić okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy mówią o dwóch rodzajach szkoleń BHP dla pracowników:

• wstępne

• okresowe

Szkolenia BHP dla pracowników powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami pracownik jest zobowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w jednym przypadku. Podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u innego pracodawcy. Bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Jakie są najważniejsze zasady dotyczące szkoleń?

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Szczególnie zadbanie i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do nich należy między innymi:

• prowadzenie systematycznych szkoleń BHP dla pracowników

• zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

• wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

• dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej

Natomiast jeśli przyjmuje się nowego pracownika, jest obowiązek zapewnić mu szkolenie BHP.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl